Wat is een statie?

Een oudkatholieke statie is een kleine zelfstandige geloofsgemeenschap. Zij ontstaat uit een kerngroep. Dat is een groepje oudkatholieken dat geografisch nogal ver verwijderd is van een parochiekerk en daarom besluit om als groep samen verder te gaan. De kerngroep kan tot statie worden overeenkomstig navolgend artikel van het Statuut van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.
Art. 154. 1. Een kerngroep kan de bisschop verzoeken te worden erkend als statie. Na overleg met de kerngroep en het kerkbestuur (van de parochie waaronder de kerngroep valt. red.) worden de grenzen van de statie ten opzichte van de parochie waaruit de statie als kerngroep is voortgekomen door de bisschop afgebakend. 2. Behoudens nadere regeling tussen kerkbestuur en statie, behoudt de parochie het bestaande vermogen. 3. Een verzoek om erkenning als statie wordt niet ingewilligd dan nadat aan de volgende voorwaarden is voldaan: a. de kerngroep bestaat uit tenminste tien meelevende leden van zestien jaar of ouder; b. de laatste vijf jaar voorafgaand aan het verzoek zijn tenminste vier maal per jaar op een vaste plaats liturgische vieringen gehouden met de kerngroep; c. de kerngroep heeft aannemelijk gemaakt dat zij over een periode van tenminste vijf jaar voorafgaand aan het verzoek stabiel en duurzaam van aard is geweest.

Statie Twente en Ommelanden

Na ongeveer 50 jaar als huiskerk en kerngroep is de geloofsgemeenschap van Twente een statie geworden. Het gebied omvat Oost Overijssel van de lijn Deventer-Ommen tot aan de Duitse grens. En van de grens met Drenthe tot aan ongeveer de lijn Eibergen-Deventer.
De statie Twente en Ommelanden is de meest oostelijke voorpost van de oudkatholieke kerk in Nederland, ontstaan door migratie van oudkatholieken uit het Westen van Nederland. Zij is toegewijd aan de Engelse missionaris die in de achtste eeuw het christelijk geloof verkondigde in de streken ten Oosten van de IJssel, in het Overijsselse gebied: de heilige Lebuinus.

Sinds het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw worden voor de oudkatholieken in Twente en omstreken op onregelmatige tijden vieringen gehouden bij iemand aan huis. De dichtstbijzijnde parochiekerken waren in Amersfoort, Arnhem en Groningen. Nogal ver weg om ’s zondags heen te gaan. In de loop van de jaren zestig werd een maal per maand een eucharistieviering verzorgd door de pastoor van Arnhem, onder welke parochie het gebied ressorteerde.
De groep kwam eerst bij elkaar in huiskamerdiensten, later in de kapel van een ziekenhuis en daarna in de kapel “Uit liefde” van de voormalige Hervormde Gemeente in Lonneker.
Op 26 maart 2002 wordt, volgens de gegevens van het bisschoppelijk archief, de Statie Twente en Ommelanden opgericht.
In 2009 wordt in Hengelo de buiten gebruik gestelde synagoge aan de Dorpsmatenstraat aangekocht als vaste kerkplek voor de Statie. Na aanpassing en herinrichting wordt deze kapel ingezegend en toegewijd aan Lebuinus op Drievuldigheidszondag 2014. De kapel is dan al een aantal jaren in gebruik.
De statie streeft ernaar een eigen plek te hebben in de omgeving van kerkelijk Hengelo. Maar ook maatschappelijk een eigen diakonaal gezicht te hebben.
De statie werkt samen met de Evangelisch Lutherse Gemeente die elke eerste zondag van de maand een viering heeft in de kapel. Al enige jaren zijn er gezamenlijke bezinningsmomenten. Sinds 2017 vieren we de Paascyclus van Aswoensdag, Goede Week, Pasen en Pinksteren samen.

(bewerkt 20180217; EC)

Oud-Katholieke Statie van Twente en Ommelanden | Dorpsmatenstraat 40 | 7551BP | Hengelo